BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU NỮ SINH TRƯNG VƯƠNG NAM CALIFORNIA,HOA KỲ
NHIỆM KỲ 2006-2008

HỘI TRƯỞNG: Mai Khanh Lê Ngọc Phú
(714)504-4936 maikhanhlengocphu@yahoo.com

PHÓ HỘI TRƯỞNG NỘI VỤ: Nguyễn Kỳ Hạnh
(714)962-6112 sonhanh@aol.com

PHÓ HỘI TRƯỞNG NGOẠI VỤ: Hà Thị Đại
(562)432-9883 mdsoln@aol.com

TỔNG THƯ KÝ: Nguyễn Thúy Hòa
(714)903-3149 hoanguyen777@hotmail.com

PHÓ TỔNG THƯ KÝ: Vũ Ngọc Diệp
(949)310-7701 diepnvu@sbcglobal.net

THỦ QUỸ: Nguyễn Tuyết Ngọc
(714)998-2816 vutuyetngoc2002@yahoo.com

PHÓ THỦ QUỸ: Nguyễn Mộng Tâm
(714)891-1289 franky92683@yahoo.com

TRƯỞNG BAN BÁO CHÍ: Trần Lan Phương
(714)731-8450 lanphtran@yahoo.com

TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ: Lani Nguyễn Thúy Lan
(714)878-7671 lanilannguyen@hotmail.com

TRƯỞNG BAN ĐẶC TRÁCH WEBSITE: Trần Nhị Hà
(909)620-6664 tranfam1@adelphia.net

TRƯỞNG BAN TIẾP TÂN: Nguyễn Khánh Linh
(714)595-3503 linhkn@yahoo.com

TRƯỞNG BAN GIÁO DỤC: Lê Minh Thu Cúc
(714)531-8275 tanbinhusa@yahoo.com

TRƯỞNG BAN NGHI LỄ: Võ Mộng Phương
(714)554-4257 phuonglami@yahoo.com

TRƯỞNG BAN KHÁNH TIẾT: Trần Diễm Khanh
(714)898-0136 kathykhanh@yahoo.com

TRƯỞNG BAN XÃ HỘI: Khan Diana Ngọc Dung
(951)272-9215 dianankhan@yahoo.com

TRƯỞNG BAN THÔNG TIN VĂN HÓA: Đỗ Hà Thanh
(714)839-6476

BAN CỐ VẤN

Vũ Bội Tú, cựu Hội trưởng Nhiệm kỳ 1982-1988
(714)612-0965 vu_liz@yahoo.com

Nguyễn Thanh Hà, cựu Hội trưởng nhiệm kỳ 1988-1990
(714)494-3251 yvandds@yahoo.com

Đỗ Kim Toàn, cựu Hội trưởng nhiệm kỳ 1990-1992 và 1996-1998
(714)554-4121 kimtoando@hotmail.com

Phạm Vân Bằng, cựu Hội trưởng nhiệm kỳ 1992-1994
(626)964-0591 vbnguyen2004@yahoo.com

Vũ Tuyết Yên, cựu Hội trưởng nhiệm kỳ 1994-1996
(714)896-9518 yte@hotmail.com

Nguyễn Minh Nguyệt, cựu Hội trưởng nhiệm kỳ 1998-2000
(714)539-3999 nguyet_minhnguyen@yahoo.com

Quách Như Mai, cựu Hội trưởng nhiệm kỳ 2000-2002
(714)530-3340 minu1954@hotmail.com

Trang nhà: www.trungvuongus.com
TRUNG VUONG ALUMNAE ASSOCIATION
P.O. BOX 6073
HUNTINGTON BEACH , CA.92615 - 6073
U.S.A.


Back