BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU NỮ SINH TRƯNG VƯƠNG NAM CALIFORNIA,HOA KỲ

NHIỆM KỲ 2006-2008

Ban Chấp Hành:
Hội trưởng : Mai Khanh Lê Ngọc Phú
maikhanhlengocphu@yahoo.com
(714)504-4936
Phó Hội Trưởng Nội Vụ : Nguyễn Kỳ Hạnh
sonhanh@aol.com
(714)962-6112
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ : Hà Thị Đại
mdsoln@aol.com
(562)432-9883
Tổng Thư Ký : Nguyễn Thúy Hòa
hoanguyen777@hotmail.com
(714)903-3149
Phó Tổng Thư Ký : Vũ Ngọc Diệp
diepnvu@sbcglobal.net
(949)310-7701
Thủ Quỹ : Nguyễn Tuyết Ngọc
vutuyetngoc2002@yahoo.com
(714)998-2816
Phó Thủ Quỹ : Nguyễn Mộng Tâm
cfranky92683@yahoo.com
(714)891-1289
Trưởng Ban Báo Chí: Trần Lan Phương
lanphtran@gmail.com
(714)731-8450
Trưởng Ban Văn Nghệ: Lani Nguyễn Thúy Lan
lanilannguyen@hotmail.com
(714)878-7671
Trưởng Ban Đặc Trách Website : Trần Nhị Hà
tranfam1@adelphia.net
(909)620-6664
Trưởng Ban Tiếp Tân : Nguyễn Khánh Linh
linhkn@yahoo.com
(714)595-3503
Trưởng Ban Giáo Dục : Lê Minh Thu Cúc
tanbinhusa@yahoo.com
(714)531-8275
Trưởng Ban Nghi Lễ: Võ Mộng Phương
phuonglami@yahoo.com
(714)554-4257
Trưởng Ban Khánh Tiết : Trần Diễm Khanh
kathykhanh@yahoo.com
(714)898-0136
Trưởng Ban Xã Hội: Khan Diana Ngọc Dung
dianankhan@yahoo.com
(951)272-9215
Trưởng Ban Thông Tin Văn Hóa : Đỗ Hà Thanh
(714)839-6476
Ban Cố Vấn:
Vũ Bội Tú , cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1982-1988, (714)612-0965 , vu_liz@yahoo.com
Nguyễn Thanh Hà , cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1988-1990, (714)494-3251 , yvandds@yahoo.com
Đỗ Kim Toàn, cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1990-1992 , và 1996-1998, (714) 554-4121, kimtoando@hotmail.com
Phạm Vân Bằng, cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1992-1994, (626) 964-0591, vbnguyen2004@yahoo.com
Vũ Tuyết Yên, cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1994-1996, (714) 896-9518 , yte@hotmail.com
Nguyễn Minh Nguyệt, cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1998-2000, (714) 539-3999, nguyet_minhnguyen@yahoo.com
Quách Như Mai , cựu hội trưởng nhiệm kỳ 2000-2002, (714) 530-3340, minu1954@hotmail.com

Danh sách Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California

NHIỆM KỲ 2004-2006

Ban Chấp Hành:
Hội trưởng : Mai Khanh Lê Ngọc Phú
maikhanhlengocphu@yahoo.com
(714)504-4936
Phó Hội Trưởng Nội Vụ : Nguyễn Kỳ Hạnh
sonhanh@aol.com
(714)962-6112
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ : Đặng Đoan Trang
doantrang@yahoo.com
(714) 717-6968
Tổng Thư Ký : Nguyễn Thúy Hòa
hoanguyen48@netzero.com
(714)903-3149
Phó Tổng Thư Ký : Hà Thị Ðại
mdsoln@aol.com
(909)432-9883
Thủ Quỹ : Nguyễn Tuyết Ngọc
vutuyetngoc2002@yahoo.com
(714)998-2816
Phó Thủ Quỹ : Lê Tuyết Mai
conam5@msn.com
(714)963-0473
Trưởng Ban Báo Chí: Nguyễn Liên Hải
nlienhai@yahoo.com
Trưởng Ban Văn Nghệ: Lê Tiểu Nương
tieunuong@aol.com
Trưởng Ban Đặc Trách Website : Trần Nhị Hà
tranfam1@adelphia.net
(909)620-6664
Trưởng Ban Nghi Lễ: Võ Mộng Phương
phuonglane@yahoo.com
(714)234-7131
Trưởng Ban Giáo Dục : Lê Minh Thu Cúc
tanbinhusa@yahoo.com
(714)531-8275
Trưởng Ban Tiếp Tân : Nguyễn Mộng Tâm
franky92683@yahoo.com
(714)891-1289
Trưởng Ban Thông Tin Văn Hóa : Đỗ Hà Thanh
(714)839-6476
Trưởng Ban Khánh Tiết : Trần Diễm Khanh
kathykhanh@yahoo.com
(714)898-0136
Trưởng Ban Xã Hội: Khan Diana Ngọc Dung
dianankhan@yahoo.com
(951)538-1971
Ban Cố Vấn:
Vũ Bội Tú , cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1982-1988, (714) 531-0999, tuandinhpham@earthlink.net
Nguyễn Thanh Hà , cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1988-1990, (714) 350-0529, yhanguyen@yahoo.com
Đỗ Kim Toàn, cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1990-1992 , và 1996-1998, (714) 554-4121, kimtoando@hotmail.com
Phạm Vân Bằng, cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1992-1994, (626) 964-0591, vbnguyen2004@yahoo.com
Vũ Tuyết Yên, cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1994-1996, (714) 896-9518 , yte@hotmail.com
Nguyễn Minh Nguyệt, cựu hội trưởng nhiệm kỳ 1998-2000, (714) 539-3999, pilo@lawyer.com
Quách Như Mai , cựu hội trưởng nhiệm kỳ 2000-2002, (714) 530-3340, minu1954@hotmail.com

Ban Chấp Hành Hội Cựu Nữ Sinh Nam California

NHIỆM KỲ 2002-2004

Hội trưởng : Mai Khanh Lê Ngọc Phú
maikhanhlengocphu@yahoo.com
(714)504-4936
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ : Lê Tiểu Nương
tieunuong2000@yahoo.com
(714)458-2068
Phó Hội Trưởng Nội Vụ : Nông Thị Hồng Lập
lapclaudio@yahoo.com
(727)487-3434
Tổng Thư Ký : Nguyễn Thúy Hòa
hoanguyen48@netzero.com
(714)553-2699
Phó Tổng Thư Ký : Hà Thị Ðại
mdsoln@aol.com
(909)628-7804
Thủ Quỹ : Nguyễn Tuyết Ngọc
vutuyetngoc2002@yahoo.com
(714)998-2816
Phó Thủ Quỹ : Lê Tuyết Mai
(714)963-0473
Trưởng Ban Văn Nghệ : Hoàng Bích Hạnh
hanhbh@yahoo.com
(714)553-5579
Trưởng Ban Báo Chí : Lani Nguyễn Thúy Lan
lanilannguyen@hotmail.com
(714)534-2119
Trưởng Ban Tiếp Tân: Ðặng Ðoan Trang
ddoan_trang@yahoo.com
(714)841-2728
Trưởng Ban Giáo Dục : Trần Lan Phương
(714)731-8450
Trưởng Ban Nghi Lễ : Nguyễn Mộng Tâm
cindytamdo@yahoo.com
(714)402-2189
Trưởng Ban Xã Hội : Võ Mộng Phương
(714)724-4404
Trưởng Ban Khánh Tiết : Trần Diễm Khanh
kathykhanh@yahoo.com
(714)898-0136
TB Thông Tin Văn Hóa: Ðỗ Hà Thanh
(714)839-6476
TB Nữ Công Gia Chánh : Nguyễn Thị Phúc
(714)636-8745
Ban Cố Vấn: các cựu giáo sư
các cựu Hội Trưởng: Vũ Bội Tú , Nguyễn Thanh Hà , Ðỗ Kim Toàn , Phạm Vân Bằng , Vũ Tuyết Yến , Nguyễn Minh Nguyệt , Quách Như Mai .
Back