Ðón đưa

Xin cho tôi làm mưa
Rơi một khỏang trời vừa
Ướt con đường nho nhỏ
Mỗi chiều em vẫn qua

Xin cho tôi làm mưa
Rơi trên hàng cây thưa
Và xin cho tôi được
Làm mưa chiều đón đưa.

vh.

tóc ngắn 72
Back