Cố Nhân

Hạ vàng song cửa Trưng Vương
thoảng nghe chiếc lá bên đường rụng rơi
Dường như viễn xứ có người
Năm xưa về lại lại rời ra đi
Nhìn nhau đâu biết nói gì !
Nụ hồng bẽn lẽn một thời xuân xưa

Nguyễn Hoàng
Back