**********************************

Các Em và Tết Trung Thu
Cháu Nội Chung Thanh Tran
Em Bé Ngoài Vườn
Nữ Sinh Nguyễn Ðình Chiểu Mỹ Tho
Nữ Sinh Trưng Vương đọc sách trong Sở Thú
Thiếu nữ Áo Sen
Thiếu Nữ và Nón Sen
Thiếu Nữ với Hoa Quỳnh
Thiếu Nữ với mùa Xuân


Các Em và Tết Trung Thu


Cháu Nội Chung Thanh Tran


Em Bé Ngoài Vườn


Nữ Sinh Nguyễn Ðình Chiểu Mỹ Tho


Nữ Sinh Trưng Vương đọc sách trong Sở Thú


Thiếu nữ Áo Sen


Thiếu Nữ và Nón Sen


Thiếu Nữ với Hoa Quỳnh


Thiếu Nữ với mùa Xuân

Back