Ơn Thầy

Làm sao kể hết được ơn thầy
Dốc hết thâm tình dậy dỗ con
Thăm thẳm vô biên ơn vũ trụ
Hết lòng vun sới tuổi thơ ngây

Nhờ ai chép lại dấu chân phai ?
Ngồi vẽ bóng hình những sớm mai
Sang sảng nghiêm trang thâỳ dạy Sử

Nhớ mãi sơ khai buổi tựu trường
Giờ đây mái tóc điểm hơi sương
Thơm danh bè bạn cùng mộng ước
Tất cả ơn thâỳ sáng hơn gương

Bao nhiêu mái tóc bâý nhiêu tình
Cùng lá trên rừng đứng lặng thinh
Ơn thâỳ là đó sao xoá được
Nghiã nặng bao la đáy lòng mình

Lê Tuyết Mai
Back