Tôi Đòi Tình Tôi Lại….

Tôi tu ở chùa xa….
Lòng Trần khô như muối
Bạn chốn chợ phồn hoa
Gõ chuông Ðời tôi thức
Vương vấn Núi xanh xanh….

Tôi thường niệm Kinh Phật
Siêu độ Người Trưng Vương
Bạn từ lâu chẳng gặp
Hỏi tôi còn nhớ không
Mang trên lưng lâu vậy?....

Tôi nhủ mình ngừng thôi
Đời sâu bọ Vô Thường
Bạn mắt đen lóng lánh…
Khiến tôi bỏ Rừng Thiền…
Mơ Núi xanh óng ả….

Tôi đòi tình tôi lại….
Dẫu chằng chéo triền miên
Bạn Đường Tình êm quá,
Đời Cát Đá hóa thân….
Tôi biết tôi muốn gì………

Sân Si
Back