những khuôn mặt xưa và nay của cựu nữ sinh Trưng Vương rời mái trường thân yêu trong

Thập niên 1970

Vũ Thị An

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 24 tháng 6
Du học và định cư tại Úc từ năm 1971
Email: anvu@hotmail.com

Phạm Hống Anh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư Ngụ: Nam California

Nguyễn Kim Anh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: Thập Niên 1970
Cư Ngụ: Nam California

Bùi Tuyết Anh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư Ngụ: Nam California

Trần Vũ Tuyết Anh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974

Nghiêm Hống Ánh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: Thập Niên 1970
Cư Ngụ: Nam California

Nguyễn Thị Bảo

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên Khóa: A1 65-71
(72 ra học ngoài chứ không phải nghỉ học để theo anh CVA hay anh VTT nào...)
. Nghề Nghiệp: về huu non vì lý do sức khỏe.
. Gia dình: độc thân vui tính với 3 con
. Địa chỉ: 9822 Kinney Rd, Houston Tx 77099
. Ðiện thoại: 281-495-2961

Đỗ Ngọc Bích

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974

Hoàng Ngọc Bích

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974

Nguyễn Ngọc Bích

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất - Đệ Tứ: AP2
. Đệ Tam – Đệ Nhất: AP1
Niên Khóa: 1965 - 1972
Cư ngụ: Westminster, Nam California
E-mail: annnguyen@yahoo.com

Ngô Thanh Bình

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Phạm Thị Thanh Bình

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Niên Khóa: 1966 - 1973
Nghề Nghiệp: Health Insurance
Nghề Tay Trái: Broadcaster VNRA - Sydney - Australia
E-mail: desireepham@hotmail.com

Ngô Bảo Châu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Nguyễn Thị Hải Châu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 22 tháng 4
Gia Ðình: Ðịnh cư tại Montreal, Canada
E-mail: ndokhoi@videotron.ca

Nguyễn Thị Hoan Châu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: Thập Niên 1970
Cư Ngụ: Nam California

Lưu Hảo Chi

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia Ðình: Định cư tại California, USA
E-mail: h.nguyen@teacher.com

Phạm Hồng Chi

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 13 tháng 4

Nguyễn Thị Kim Chi

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư Ngụ: Nam California

Đào Thị Chung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A1
. Đệ Tam – Đệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia đình: Saigon, Việt Nam
E-mail: chungdao@hcm.fpt.vn

Đào Thị Minh Chuyên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Nguyễn Thị Của

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1970

Lê Kim Cúc

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 1964 - 1971
. Lớp cuối: 12AP2

Nguyễn Kim Cúc

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 20 tháng 5
Gia Ðình: Ðịnh cư tại California
E-mail: cuc_nguyen@nhusd.k12.ca.us

Nguyễn Thị Khuê Diễm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Cư Ngụ: Nam California

Nguyễn Khoa Thùy Diễm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 1963 - 1970
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A1
Gia Ðình: Định cư tại Texas, USA
E-mail: DDHA37@yahoo.com

Đặng Hoa Diên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Đệ Tam – Đệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia Ðình: Định cư tại Ottawa, Canada
E-mail: ddang16@rogers.com

Nguyễn Kim Bích Diệp

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Niên khóa 1971 - 1975
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A1
Định cư tại Nam California
E-mail: momong1960@hotmail.com

Trần Thị Bích Diệp

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A4
. Đệ Tam – Đệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 1 tháng 4
Gia Ðình: Định cư tại Toronto, Canada
E-mail: jtranduong@hotmail.com

Chu Thị Ngọc Diệp

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: Thập Niên 1970
Cư Ngụ: Bắc California

Nguyễn Kim Dung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Vũ Thị Lệ Dung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất - Đệ Nhất: A2
Ra trường: 1972

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Tên nay: Diana NgocDung Khan
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. 1972 - 1978
. Đệ Thất - Đệ Nhị: A5
. Vượt biên: 1978
Nghề nghiệp: : Financial Services, Security Respresentative - Mortgage, Insurance & Investment
Sinh hoạt: Trưởng Ban Xã Hội Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm kỳ 2004-2006
Gia Ðình: Ðịnh cư tại Nam California
E-mail: dianankhan@yahoo.com

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ban B
Ra trường: 1978

Lê Phương Dung

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Trần Thị Tuyết Dương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 14 tháng 2
E-mail: tuyetduongvn2000@yahoo.com

Nguyễn Thị Kim Đoan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất - Đệ Nhất: AP2
Ra trường: 1970
Cư ngụ: Du học và Định cư tại Sherbrooke, Canada

Vũ Thị Gấm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Nhị - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 29 tháng 3
Gia Ðình: Ðịnh cư tại California
E-mail: gamvu@yahoo.com

Trần Tố Giang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Nguyễn Thị Bích Hà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Trưng Vương 70+

Trần Thị Nhị Hà

Sinh hoạt: Trưởng Ban Đặc Trách Website Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm kỳ 2004-2006

Ngô Thanh Hà

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 1965 - 1972
. Đệ Thất - Đệ Nhất: AP1

Nguyễn Thị Hải

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A1
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1973

Nguyễn Liên Hải

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Sinh nhật: 8 tháng 12
Ra trường: 1972
Sinh hoạt: Trưởng Ban Báo Chí Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm kỳ 2004-2006
Email: nlienhai@yahoo.com

Nguyễn Minh Hải

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia đình: Định cư tại California, USA
Email: MinhHaiTV@yahoo.com

Phan Thúy Hải

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 30 tháng 7
Gia đình: Định cư tại Oregon, USA

Ðào Ngọc Hân

Tên: Ðào Ngọc Hân
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A5
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A3
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 13 tháng 3
Email: dkslater@msn.com

Trần Diệu Hằng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Trưng Vương 70+

Nguyễn Thị Nguyệt Hằng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A5
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 17 tháng 8
Ðịa chỉ:
Ormastorpsgatan 2.C
265 35 Torp
Sweden
Telefon & Fax: 46-42-67204
Hiện Cư Ngụ tại Nam California
Email:
nguyethangsweden2000@yahoo.com

Lê Thanh Hằng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A6
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A4
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 9 tháng 8
Email: hangthile2001@yahoo.com

Hoàng Bích Hạnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Nguyễn Bích Hạnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ thất - đệ tứ : P1
. Đệ tam - đệ nhất: AP1
Ra trường: 1972
Gia đình: Định cư tại Bắc California

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ban B
Ra trường: 1979
Gia đình: Định cư tại Houston, Texas, USA
Email: ngoc-hanh.t.nguyen@boeing.com

Nguyễn Ngọc Hạnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Trưng Vương 70+
Đinh cư: Paris, Pháp

Đỗ Phương Hạnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Bùi Thị Vũ Hạnh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ thất - đệ tứ : P2
. Đệ tam - đệ nhất: AP1
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 9 tháng 2
Gia đình: Định cư tại Carrollton, Texas, USA
Email: vmphong@hotmai.com

Đặng Lương Hảo

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ thất - đệ tứ : A6
. Đệ tam - đệ nhất: A4
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 17 tháng 12
Email: haoluongdang@yahoo.com

Trần Thị Hậu

Tên: Trần Thị Hậu (Little woman)
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A3
Ra trường: 1972
Gia đình: Định cư tại Myrtle Beach, South Carolina, USA
Email: tuehau@aol.com

Nguyễn Thị Hiền

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: C

Nguyễn Thị Hiền

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Định cư: Denmark

Phạm Thị Hiền

Tên (hiện nay): Hiền Thị Phạm
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A1
. Ðệ Tam - Ðệ Nhị: B1
. Ðệ Nhất: A4
Ra trường: 1972
Nghề Nghiệp: Housewife, Mother, Gardener, Housecleaner, Medicinal woman.
Ðịa chỉ: 804 E. Julian St., Ste. D
San Jose, CA 95112
Ðiện thoại: (408) 288-9826 (office)
(650) 851-7671

Phạm Thị Hiền

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia đình: Du học và định cư tại San Jose, California, USA

Phạm Thị Thúy Hiền
Tên nay: Kathy Lại

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất - Đệ Tứ: A2
. Đệ Tam - Đệ Nhất: B1
Ra trường: 1972
Nghệ nghiệp: Payroll Clerk
Gia đình: Chồng: Lại Ngọc Sơn (Petrus Ký 62-69) và hai con gái
Định cư: Nam California
Email: sonhien2001@yahoo.com

Ngô Thúy Hoa

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Niên khóa: 1964 - 1972
. Đệ Thất - Đệ Nhất: AP1

Vũ Thuận Hồi

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất A2 - Ðệ Nhất A2
Ra trường: 1973
Sinh nhật: 16 tháng 1
Ðịa chỉ: Ummendorf, Tây Ðức
Email: th.narjes@t-online.dc

Phùng Thị Bích Hồng

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 28 tháng 8

Trần Thị Hương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 29 tháng 12

Hoàng Anh Hương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Đệ Thất - Đệ Tứ: AP2
. Đệ Tam – Đệ Nhất: AP1
Niên Khóa: 1965 - 1972
Cư ngụ: Fountain Valley, Nam California
E-mail: anhhuongtv@aol.com

Vũ Lan Hương

Tên (Trưng Vương): Vũ Lan Hương
Tên (hiện nay): Olivia Lan Hương
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A1
Nghề Nghiệp: Nha Sĩ
Ðịa chỉ: 13890 Brookhurst St.
Garden Grove, Fun Dental.
Phone: (714) 534-3344
Email: doctorolivia@yahoo.com

Nguyễn Liên Hương
Biệt hiệu: Lynn Hương Nguyễn

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A4
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A3
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 27 tháng 8
E-mail: Lhnguyen@msn.com

Trần Thị Mai Hương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:1968-1975
Ðệ Thất - Ðệ Ngũ: A1
Ðệ Tứ - Ðệ Nhất: A3
Sở thích: Ðấu láo với bạn bè, đọc sách, nghe nhạc
Cư ngụ: Virginia State
Email: maitran108@yahoo.com

Cao Minh Hương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A4

Nguyễn Thanh Hương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Hoàng Thu Hương

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Nguyễn Thị Thư Hương

Tên (Trưng Vương): Nguyễn Thị Thư Hương
Tên (hiện nay): Thư Hương Lê
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A5
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A4
Ra trường: 1972
Email: huong666@hotmail.com

Đặng Bội Huyền

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: AP2
Ra trường: 1973

Vũ Kim Huyến

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 5 tháng 12

Trần Diễm Khanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1975
Sinh nhật: 6 tháng 12
Sinh hoạt: Trưởng Ban Khánh Tiết Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California
Nhiệm kỳ 2002-2004 và 2004-2006
Gia đình: Định cư tại Nam California, USA
Email: kathykhanh@yahoo.com

Vũ Mai Khanh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Nguyễn Thị Phương Khê

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Đệ Thất – Đệ Nhất: A2
Ra trường: 1971
Sinh nhật: 14 tháng 7
Thần tượng: Giáo Sư Thục (Anh Văn), GS Nga (Toán), GS Long (Toán), GS Đỗ Danh Tẩm (Vạn Vật)
Gia đình: 1 con gái + 2 con trai (con gái định cư tại Dallas-Texas)
Cư ngụ: Saigon Điện Thoại: 9904625
Email: phuonguyen1950@yahoo.com

Nguyễn Minh Khiết

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 7 tháng 10
Gia đình: Định cư tại Minnesota, USA

Nguyễn Kim Khuê

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Nguyễn Thị Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Trần Thị Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1972

Võ Trần Lan

Tên (Trưng Vương) : Trần Thị Lan
Tên (hiện nay): Võ Trần Lan
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: AP1
. Ðệ Tam - Ðệ Nhị: B2
. Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1972
Sinh nhật: tháng 7
Nghề Nghiệp: Intruder
Email: lsummer73@yahoo.com

Nguyễn Thị Bạch Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A1
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 22 tháng 6
Email: blannguyen@yahoo.com

Nguyễn Thị Thúy Lan

Tên (Trưng Vương): Nguyễn Thị Thúy Lan
Tên (hiện nay): Lani Nguyễn
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu: 1964 - 1971
. Ðệ Nhất: B1
. Ðệ Nhị: A1
Sinh nhật: June 25
. Sở thích: Dance, ca hát, xuớng ngôn viên
Nghề Nghiệp: Hiện là Chuyên viên Ðịa ốc, Loan officer
Truởng ban Báo chí Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California nhiệm kỳ 2002-2004
Nghề tay trái: Ca Sĩ Dân Ca
Cu ngụ: Garden Grove, Nam California
Ðiện thoại: (714) 531-7777 ext. 218
Email: Lanilannguyen@hotmail.com

Tạ Thúy Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Gia Ðình: Ðịnh cư tại California
Email: tathuylan@hotmail.com

Trần Thị Trúc Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Niên khóa: 1969-1975 (Ðệ Thất - Ðệ Tam)
Ðến Mỹ 1975
Sinh nhật: May 25
Sở thích: Du lịch, làm việc xã hội
Ban văn nghệ nhóm Trưng Vương Hoa Thịnh Ðốn
Cư ngụ: Virginia State

Phó Minh Ý Lan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: C

Võ Thị Minh Lang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A4

Trần Ngọc Lang

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia đình: Saigon, Vietnam

Biện Thị Thanh Liêm

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A6
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1972
Email: btthliem@yahoo.com

Lý Thị Mai Liên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A3

Nguyễn Phương Liên

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. 1965 -1972
Gia đình: Lập gia đình và có một con trai (Bảo Sơn Phillip Ngô)
Ý thích: Cooking (nấu bún riêu, xôi vò, bún chả Đồng Xuân)

Liễu Lê

Tên (xưa): Đặng Thị Liễu
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A1
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Niên khóa: 1963 – 1970
Sinh nhật: 7 tháng 4
Gia dình: Ðịnh cư tại Carmel, Indiana, USA
Email: lieu.le@rci.com
Mất ngày 29 tháng 6 năm 2005 tại Indiana, USA

Lâm Thị Ngọc Liễu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: C

Nguyễn Thị Ngọc Liễu

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ðệ Thất-Ðệ Tứ: A2
Ðệ Tam-Ðệ Nhị: B1
Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1972
Sinh nhật: 10 tháng 12
Email: ngoclieun@msn.com

Huỳnh Thị Di Linh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhị: C
. Ðệ Nhất: C (Gia Long)
Ra trường: 1970
Gia đình: Định cư tại Montreal, Canada

Nguyễn Thị Huyền Linh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: AP1

Nguyễn Thị Khánh Linh

Sinh nhật: June 13
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A6
. Ðệ Tam - Ðệ Nhị: A4
. Ðệ Nhất: A2
Ra trường: 1971
Email: linhkn@yahoo.com

Nguyễn Trà Linh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970

Phạm Kiều Loan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
TV Thập niên 70+

Tạ Kim Loan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Phan Thị Mai Loan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Tam: C (1975)
Niên khóa: 1970 – 1975
Sinh nhật: 7 tháng 10
Địa Chỉ: 38 Nguyễn Văn Trổi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Việt Nam
Điện thoại: 5398857
Cell phone: 0918672280

Vũ Tố Loan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1971
Cư ngụ: Califỏrnia

Đặng Tuyết Loan

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1970

Đặng Thiên Lý

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Nhất: A4
Ra trường: 1973

Bùi Thị Ánh Mai

Giáo sư trong mộng: Cô Phi Phuợng, Cô Lệ Tuyết, Cô Tường Vân
Viết tác phẩm: Bỏ cuộc chơi, Hồi ký về Trưng Vương, xuất bản và phát hành 1974.
Năm Ra trường: Thập niên 1970
Email: trananhmai@hotmail.com

Trần Thị Bạch Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 27 tháng 9
Gia dình: Ðịnh cư tại California, USA
Email: MT927@aol.com

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: A2

Lê Như Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 13 tháng 8
Gia dình: Ðịnh cư tại Montreal, Canada
Email: lenhumai@hotmail.com

Phạm Như Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1970
Sinh Nhật: 28 tháng 5 năm 1952
Mất ngày 20 tháng 6 năm 1989 tại Virginia, USA

Quách Như Mai

Tên (Trưng Vương): Quách Như Mai
Tên (hiện nay): Mai Mai
Sinh nhật: 1 tháng 9
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A4
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B
Ra trường: 1973
Nghề Nghiệp: Giám Ðốc Ðiều Hành Văn Phòng Thẩm Mỹ
Cựu Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California Nhiệm Kỳ 2000-2002
Ðịa chỉ: 10092 Chapman Ave.
Garden Grove, CA 92640
Ðiện thoại: (714) 530-3340

Nguyễn Thị Thanh Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1973

Trần Thị Trúc Mai

TV Niên khóa: 1967-1974
Thủ vai Trưng Nhị 1971, 1972
Sinh nhật: 16 tháng 2
Sở thích: Làm vuờn, chơi kiểng, văn nghệ
Sở trường: Ban văn nghệ nhóm Trưng Vương Hoa Thịnh Ðốn
Lập gia đình, có ba cô con gái
Cư ngụ: Virginia State

Mã Tuyết Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
Ra trường: 1974
. Đệ Nhất: C

Nguyễn Tuyết Mai

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia dình: Định cư tại USA
Email: vphi@msn.com

Ðỗ Thị Nguyệt Minh

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: C
Ra trường: 1970
Sinh nhật: 27 tháng 1
Gia dình: Du học và định cư tại Montreal, Canada từ 1971
Email: nguyetminh_luong@hotmail.com

Quách Thị Minh

Sinh nhật: ngày 10 tháng 5
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A2
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: B1
Niên khóa: 1965 – 1972
Nghề Nghiệp: KỸ SƯ HÓA HỌC
Email: qtminh@juno.com

Bùi Thị Mỹ

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia đình: Định cư tại Minnesota, USA
Email: myle50@yahoo.com

Dương Thị Mỹ

Tên (xưa): Dương Thị Mỹ
Biệt danh (xưa): Mỹ Dê, Mỹ Khỉ, Dương Tiểu Muội
Tên (hiện nay): Dương Thị Mỹ, Kimmy Le
Biệt danh (hiện nay): Mỹ Khỉ, Khỉ Cô Nương
Sinh nhật: 14 tháng 12
Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A5
. Ðệ Tam - Ðệ Nhị: B1
. Ðệ Nhất: A1
Ra trường: ThậP NIÊN 1970+
Gia đình: 3 con cùng chàng (tin mới nhất …hiện giờ)
Nghề Nghiệp: Analyst Programmer.
Ðịa chỉ: 9909 Waterview Road
Raleigh, North Carolina, 27615.
Email: KMTamDieu@yahoo.com

Phạm Phong Mỹ

Ðoạn đường với Trưng Vương dấu yêu:
. Ðệ Thất - Ðệ Tứ: A3
. Ðệ Tam - Ðệ Nhất: A
Ra trường: 1970
Gia đình: Định cư tại San Jose, California, USA
Email: Kpham@symyx.com

Back