Trưng Vương Họp Mặt, Đó Đây – 2005

TV Lê Minh Ngọc Quỳnh từ Tây Đức đến thăm TV Nam California – tháng 4, 2005

TV Vũ Thuận Hồi Từ Tây Đức đến thăm TV Nam California - tháng 5, 2005

TV 58-65 – Tiền Đại Hội (Tháng 3 & Tháng 7, 2005)

Back